Dôležité OZNAMY

25.05.2018vo Všeobecných obchodných podmienok bola zmenená časť týkajúca sa ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). V súvislosti s tým aj na tomto mieste Vás informujeme o tom akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Smart Computer, spol.s r.o., so sídlom J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO : 31629881, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka 2755/S.

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov : 
1. Dotknutá osoba : kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ : prevádzkovateľ internetového obchodu.
2. Príjemca osobných údajov : prepravná spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217.
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
3. Doba uchovávania osobných údajov je 2 roky.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, ...
Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na gdpr@smart.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.


09.01.2016 - do Všeobecných obchodných podmienok bol doplnený bod 12. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS). Pôvodný bod 12. Záverečné ustanovenia bol prečíslovaný na bod 13.


Spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@smart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spo-trebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu nepre-vyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatív-neho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese
Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.01.2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

podľa ktorého je pri predaji elektrozariadenia povinnosťou viditeľne uvádzať výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúcich z týchto elektrozariadení. Údaj o výške poplatku je možné uviesť na obale, etikete, alebo daňovom, alebo inom obdobnom doklade. Výška recyklačného poplatku nesme presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov.
Spoločnosť Smart Computer, spol.s r.o. má zmluvu so spoločnosťou SEWA, a.s. zabezpečujúcou zber a spracovanie EEZ (Elektrické a elektronické zariadenia) a OEEZ (Odpad z elektrických a elektronických zariadení ). Výšku poplatku uvádzame na etikete každého produktu, ktorého sa poplatok týka a jeho výška je vždy totožná s poplatkom, o ktorom nás informuje subjekt uvádzajúci daný produkt na slovenský trh (spolupracujeme len s autorizovanými distribútormi výrobcov).
Tu je cenník recyklačných a environmentálnych poplatkov spoločnosti SEWA : Kategória 3, Kategória 4
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2015 - UPOZORNENIE : Posielanie balíkov prostredníctvom Slovenskej pošty pri odstúpení od zmluvy.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a zaslať tovar späť na našu adresu prostredníctvom Slovenskej pošty. preverte si vo vlastnom záujme ako je zásielka definovaná.

Ak je to "balíková zásielka" nemali by nastať žiadne komplikácie v prípade, ak cenu za dopravu zaplatíte Vy, čo je Vaša povinnosť. Zásielky "na dobierku" t.j. bez zaplatenej dopravy NEPREBERÁME.
"Balíkovú zásielku" nám Slovenská pošta doručí na adresu našej prevádzky a my samozrejme v súlade s platnou legislatívou podnikneme všetky ďalšie kroky tak, aby bola zmluva korektne ukončená.

Ak však pri posielaní zásielky, či už na Vašu žiadnosť, alebo na podnet prepravcu bude aj ten najmenší balíček definovaný ako "listová zásielka" je veľmi pravdepodobné, že nastanú komplikácie, pretože poštový doručovatelia v rozpore s tým čo Vám pošta sľúbila pri prevzatí zásielky, často odmietajú takéto balíčky doručiť na adresu určenia a zľahčujú si to odovzdaním oznámenia o uložení zásielky na pošte. Ak chcete odstúpiť od zmluvy, Vašou povinnosťou je na Vaše náklady doručiť tovar na prevádzku dodávateľa, nie na poštu na druhom konci mesta.

Posielajte tovar len ako "balíkovú zásielku", alebo prostredníctvom prepravných služieb, ktoré garantujú doručenie na adresu prijímateľa.

 


Kontakt

Predajňa Bratislava

ba Zavinac smart Tecka sk
Predajňa Bratislava
 
+421-917-636978

Predajňa Zvolen

zvolen Zavinac smart Tecka sk
Predajňa Zvolen
 
+421-908-912975

Aktuality

Cetelem splátky bez navýšenia na www.smart.sk ! 1. 5. 2018


Splátky bez navýšenia, bez potvrdení, bez poistenia môžete vybaviť cez e-shop , aj osobne na našich kamenných predajniach  až do 31.5.2018  Viac >>>

 


Splátky Cetelem bez potvrdenia o príjme ! 25. 10. 2017


Pri nákupe na splátky Cetelem nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, pokiaľ má žiadateľ o úver príjem zo zamestnania a dôchodku zo SR. Príjem žiadateľa bude overený priamo v Sociálnej poisťovni ( okrem profesii vojak, policajt a hasič, ktorí sú povinní predkladať výplatnú pásku alebo potvrdenie o príjme ). SZČO aj naďalej predkladá potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

 
Pri poskytovaní služieb využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies. Viac informácií