Ochrana osobných údajov

             9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ver. 140802   

ako nevyhnutná súčasť „Všeobecných obchodných podmienok“ (ďalej len "VOP") predávajúceho, ktorým je Smart Computer, spol. s r.o., so sídlom J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 31629881, DIČ: 2020476744, IČ DPH: SK2020476744, so zápisom v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2755/S, s prevádzkami ul.J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen a ul.Záborského 20, 831 03 Bratislava (ďalej len "predávajúci")

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č.84/2014 Z.z.

9.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej e-mailovej správe s uvedeným on-line odkazom na objednávku. Zmenu, alebo korekciu údajov v objednávke je možné v takomto prípade vykonať e-mailom.

9.3. Zaregistrovaný kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Užívateľská sekcia – osobné údaje.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu ak ním je fyzická osoba, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z.z. (ďalej len „ZOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa VOP. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu určitú vyplývajúcu zo zákonnej povinnosti predávajúceho archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. VOP. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má možnosť aktualizovať svoje údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu predávajúceho po úspešnom prihlásení sa svojim registrovaným menom a heslom.

9.6. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.7. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený vo VOP predávajúceho a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 tohto dokumentu o ochrane osobných údajov
na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 10.1. tohto dokumentu,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar. Údaje sú uvedené v bode 10.2. tohto dokumentu,
c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru, alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I.) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II.) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I.) poučenie o dobrovoľnosti, alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZOOÚ, oznámi aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý túto povinnosť ukladá, a upovedomí o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
II.) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
III.) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
IV.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
V.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZOOÚ, alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti, alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky, alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. tohto dokumentu. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov, alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou, alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. tohto dokumentu, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti, alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode 10.6 tohto dokumentu.

9.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č.84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

10. Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č.84/2014 Z.z.

10.1. Prevádzkovateľ informačného systému www.smart.sk
Smart Computer, spol.s r.o.
J.C. Hronského 11, 960 01 Zvolen, IČO: 31629881
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.smart.sk
 

10.2 Sprostredkovateľ
Slovak Parcel Service, s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo, emailová adresa. Sprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" , alebo číslo iného dokladu totožnosti pri doručení tovaru.
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom inej osoby - subdodávateľa, ktorá zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa.

10.3. Účel a doba spracúvania osobných údajov
• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b). Zákonne predpísaná doba archivácie daňových dokladov je 10 rokov a tým je daná aj doba potrebná pre spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom až do ich likvidácie.
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.smart.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
• Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

10.4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
• Fakturačné údaje : Meno a priezvisko, akademický titul, Adresa trvalého bydliska
• Údaje pre doručenie : Meno a priezvisko príjemcu,  Adresa doručenia,  Telefónne číslo príjemcu  vyžadujú ho prepravné spoločnosti
• Kontaktné údaje : Meno kontaktnej osoby, Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom, Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
• Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru : Číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti - ochrana kupujúceho - aby zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (neplatí pre zásielky na dobierku).
• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

10.5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Preto je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
• Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi, alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu, alebo iného preukazu totožnosti do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ kupujúci za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

10.6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na :

doručenie tovaru sprostredkovateľom :
• Partnerská kuriérska spoločnosť: Slovak Parcel Service, s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
Rozsah poskytovaných údajov: Akademický titul, meno a adresa príjemcu, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mail príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

prevádzku a údržbu informačných systémov prevádzkovateľa :
poskytovateľ webhostingu : WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO : 36 046 884
poskytovateľ IT servisu : NETDEVELO SLOVAKIA, s.r.o., Kráľov Brod 377, 925 41, IČO : 44 633 599
poskytovateľ IT servisu : CÍGLER SOFTWARE, a.s., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO : 36 237 337
Uvedeným spoločnostiam nie sú osobné údaje ďalej poskytované na spracúvanie, ale môžu im byť za určitých okolností sprístupnené (pri riešení porúch, upgradov systémov a pod.) :

10.7. Zverejnenie údajov
Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

10.8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
• Kupujúci sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (neplatí pre zásielky na dobierku).
• Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
- Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v profile po prihlásení zákazníka.
- Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.


Kupujúci, ak ním je fyzická osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č.84/2014 Z.z., elektronickou poštou na adrese zvolen@smart.sk, písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa internetového obchodu www.smart.sk

Vo Zvolene 02.08.2014.


Kontakt

Predajňa Bratislava

ba Zavinac smart Tecka sk
Predajňa Bratislava
 
+421-917-636978

Predajňa Zvolen

zvolen Zavinac smart Tecka sk
Predajňa Zvolen
 
+421-908-912975

Aktuality

Cetelem splátky bez navýšenia na www.smart.sk ! 1. 5. 2018


Splátky bez navýšenia, bez potvrdení, bez poistenia môžete vybaviť cez e-shop , aj osobne na našich kamenných predajniach  až do 31.5.2018  Viac >>>

 


Splátky Cetelem bez potvrdenia o príjme ! 25. 10. 2017


Pri nákupe na splátky Cetelem nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, pokiaľ má žiadateľ o úver príjem zo zamestnania a dôchodku zo SR. Príjem žiadateľa bude overený priamo v Sociálnej poisťovni ( okrem profesii vojak, policajt a hasič, ktorí sú povinní predkladať výplatnú pásku alebo potvrdenie o príjme ). SZČO aj naďalej predkladá potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

 
Pri poskytovaní služieb využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies. Viac informácií