Druhotné licencie softvéru

Druhotné licencie (Second-hand software – SHS) – splnenie podmienok pri nákupe druhotného softvéru.
Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EU a rozhodnutia ÚOHS je predaj Second-hand software (SHS) za dodržania určitých podmienok legálny.

V praxi je dodržanie vyššie uvedených požiadaviek veľmi problematické. Vo väčšine prípadov existuje veľmi malá šanca dohľadať kompletnú históriu predávaných druhotných licencií.

Veľmi často sa stáva, že v deklarovanej ponuke/na faktúre je uvedená edícia licencie, ktorá sa nezhoduje s dodaným tovarom, napríklad miesto OEM licencií sú dodané len aktivačné kľúče z Microsoft partnerských programov (Action pack) alebo predplatné Visual Studia (známe ako MSDN) či Azure for Education (známe ako Dreamspark).

Deklarované „druhotné licencie“ teda v skutočnosti nemusia byť vôbec licencie, ale len aktivačné kľúče, ktoré patria pod licencie/zmluvy, ktoré nie sú určené pre komerčný predaj (MSDN i Dreamspark sú NFR – not for resale). Ako keby ste si kúpili kľúče od cudzieho auta, auto síce odomknete a naštartujete, ale nerobí to z vás jeho majiteľa či oprávneného používateľa.

Druhotné licencie môžu teda pre zákazníka predstavovať právne a bezpečnostné riziká.

Za legálnosť používaného softvéru zodpovedá jeho používateľ (v prípade firmy štatutárny zástupca organizácie) a nie jeho dodávateľ. Poškodená organizácia sa môže domáhať práva a náhrady škody na dodávateľovi nelegálnej licencie, tento proces je však pomerne zdĺhavý a dodávateľ medzitým často ukončí svoju činnosť.

V prípade, že sa chcete vyhnúť potenciálnym problémom a rizikám, venujte zvýšenú pozornosť nákupu softvéru.

Požiadavky na softvér :

1. Požadovať originálny SW (ak je dodávaný zvlášť, vždy identifikovaný overiteľným produktovým číslom).
2. Požadovať predinštalované Windows licencie a umiestnenie aktivačného kľúča v BIOSE počítača.
3. V prípade licencií Windows Professional musí počítač podporovať technológiu pre správu a vzdialené nasadenie počítačov (napríklad Windows Autopilot). Znamená to, že ku každému dodanému PC bude dodaný tzv. HW#.
4. V prípade dodávok do škôl požadovať predinštalované Windows EDU licencie (tzv. Shape the Future).
5. V prípade dodania počítača s Windows licenciou požadovať nalepený GML štítok (Genuine Microsoft Label) = certifikát originálneho SW (detaily na www.howtotell.com).
6. V prípade, že sa potvrdí, že dodané licencie boli nelegálne, alebo neboli dodané v súlade s licenčnými pravidlami výrobcu SW, zaneste požiadavku, že všetky sankcie z prípadného softvérového auditu a všetky náklady spojené s nápravou bude hradiť dodávateľ
7. V prípade ponuky druhotných licencií požadovať PRED podpisom zmluvy dodanie listinných dôkazov (originálov alebo úradne overených kópií a/alebo prekladov v slovenskom jazyku).
8. V prípade ponuky druhotných licencií požadovať zaslanie produktových kľúčov PRED podpisom zmluvy z dôvodu možnosti overenia ponúkaných/dodaných licencií cez Microsoft Autorizovaného distributéra.
9. Požadovať dodanie Microsoft Authorization Form (MAF) v prípade dodávky licencií, ktoré nie sú súčasťou počítača priamo od výrobcu.

Detaily a odôvodnenia k vyššie uvedeným požiadavkám:

2 Licencia musí byť predinštalovaná a aktivačný kľúč musí byť umiestnený v BIOSe počítača
Poznámka: Touto formou dodávajú počítače ako nadnárodní výrobcovia počítačov (napr. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, atď.), tak aj lokálni výrobcovia.
Odôvodnenie požiadavky pre umiestnenie aktivačného kľúča v BIOSe počítača :
> Záruku za taký operačný systém nesie pre dodávateľa výrobca počítača – je to pre vás teda istota, že ide skutočne o trvalú a bezproblémovú licenciu. V prípade dodania už použitých licencií sa môže stať, že vám dodávateľ dodá časovo obmedzenú licenciu, ktorá bude po jej exspirácii deaktivovaná, alebo bude vyžadovať telefonickú aktiváciu.
> V prípade výmeny niektorého z komponentov počítača je aktivácia operačného systému automatická – nie je potrebné zadávať manuálne produktový kľúč alebo volať na aktivačnú linku.
3 Požiadavka na dodanie počítačov, podporujúcich technológiu pre správu a vzdialené nasadenie počítačov (napr. Windows Autopilot). Znamená to, že ku každému dodanému PC bude dodaný tzv. HW#
Odôvodnenie požiadavky:
> Týka sa operačných systémov Windows 10 Professional a Windows 11 Professional (PRO edície).
> Táto požiadavka dáva zmysel v prípade, že využívate alebo sa chystáte využívať túto technológiu pre správu a nasadenie počítačov.
> Nadnárodní aj lokálni výrobcovia sú schopní počítače s Autopilot dodať predinštalované priamo z výroby – HW#, potrebný k tejto technológii, výrobca dodáva buď automaticky alebo na vyžiadanie.
> Technológia Autopilot prináša výrazné zjednodušenie pri nasadení a správe väčšieho množstva počítačov.
4 V prípade dodávok do škôl požadovať predinštalované EDU licencie (tzv. Shape the future)
Poznámka: Ide o cenovo výrazne zvýhodnené licencie určené pre základné a stredné školy (K12). Tieto licencie vedia dodať všetci nadnárodní aj lokálni výrobcovia počítačov.
Odôvodnenie požiadavky:
> Funkcionalita – tieto licencie majú rovnakú funkcionalitu ako inovácia licencie EDU, obsiahnutej v predplatnom M365 A3 alebo A5. Nie je teda nutné túto licenciu inovovať (pre školy, ktoré sú pokryté touto zmluvou).
> Produktové kľúče licencií Shape the future sú VŽDY umiestnené v BIOSe počítača, t. j. platí, že v prípade výmeny niektorého z komponentov počítača je aktivácia operačného systému automatická – nie je potrebné zadávať manuálne produktový kľúč, alebo volať na aktivačnú linku.
> Záruku za taký operačný systém nesie výrobca počítača – je to pre vás teda istota, že ide skutočne o trvalú a bezproblémovú licenciu. V prípade dodania už použitých licencií sa môže stať, že vám dodávateľ dodá časovo obmedzenú licenciu, ktorá bude po jej exspirácii deaktivovaná, alebo bude vyžadovať telefonickú aktiváciu.
7 V prípade ponuky druhotných licencií vyžadovať PRED podpisom zmluvy dodanie listinných dôkazov (originálov alebo úradne overených kópií v slovenskom jazyku, prípadne doklady zaopatrené prekladom do slovenského jazyka)
> Identifikácia licencií z kontraktu, a to ich číslo a úplný názov.
> Identifikácia prvého nadobúdateľa týchto licencií, u ktorého bude zrejmé, že boli licencie zaobstarané pre územie EU, EHS alebo Švajčiarska.
> Licencie nie sú obmedzené časovo (sú trvalé).
> Licencie boli ako pôvodným, tak novým nadobúdateľom úplne zakúpené, nie prenajímané.
> Ku každej dodávanej licencii vyhlásenie pôvodného aj všetkých ďalších prípadných nadobúdateľov licencie, že sú licencie odinštalované, nie sú používané a na strane týchto nadobúdateľov je zaistené, že je zamedzené ich použitiu v budúcnosti a že na nich neviaznu žiadne práva tretích strán.
8 V prípade ponuky druhotných licencií vyžadovať zaslanie produktových kľúčov PRED podpisom zmluvy z dôvodu možnosti overenia ponúkaných/dodaných licencií
S overením ponúkaných či dodaných licencií sa môžete obrátiť na nás ako autorizovaného distributéra. Návrh žiadosti na overenie SW, ktorý môžete použiť ako pred podpisom zmluvy, tak prípadne po fyzickom dodaní počítačov si môžete stiahnuť tu.

Podľa dodaných aktivačných kľúčov vám pomôžeme zistiť, či skutočne ide o kľúče k licencii uvedenej na faktúre a prípadne či dané aktivačné kľúče boli v minulosti použité na aktiváciu produktu.
9 Microsoft Authorization Form (MAF)
  1. V prípade, kedy softvér NIE JE predinštalovaný priamo od výrobcu počítača, vyžadujte dodanie Microsoft Authorization Form (MAF), kde bude uvedené identifikačné číslo výberového konania a identifikácia požadovaných Microsoft produktov, t. j. meno a produktové číslo (tzv. Microsoft Part Number).
  2. MAF je ochranou pred nákupom nelegálneho SW v tendroch. MAF je dokument, vydaný Microsoftom pre konkrétny tender a pre konkrétneho dodávateľa. Dokument MAF, ak oň požiada, dostane zadávateľ tendra e-mailom odoslaným z domény microsoft.com. (formulár žiadosti Vám vieme poskytnúť).
  3. V prípade čiastočných, postupných dodávok bude MAF vydaný pre každú čiastočnú dodávku.
  4. V prípade, kedy je softvér predinštalovaný na počítači zo strany výrobcu, nie je potrebné požadovať MAF, ale dodávateľ musí dodať Produktový list výrobcu, z ktorého je jasné, že softvér je už súčasťou počítača.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám