Autorské práva

1. Všeobecné ustanovenia   

1.1 Všetky informácie a materiály uvedené, alebo zobrazené  na internetových stránkach www.smart.sk prevádzkovaných spoločnosťou Smart Computer, spol.s r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok sú chránené autorským zákonom, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Produkty a služby, ktoré sú na tejto stránke, ich zobrazenie a všetky súvisiace informácie môžu byť chránené dalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Preto nepovoleným zásahom do internetových stránok prevádzkovateľa, alebo nepovoleným použitím aj ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.

1.2 Prevádzkovateľ a ďalšie fyzické a právnické osoby sú majiteľmi registrovaných ochranných známok, patentov, alebo ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv, alebo iných práv ku nehmotným statkom, ktoré sú uvedené, alebo zobrazené na internetových stránkach prevádzkovateľa. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu, alebo grafického zobrazenia, alebo iné ich neoprávnené použitie, vrátane ich napodobňovania, môže znamenať porušenie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, alebo v oblasti práv ku nehmotným statkom.


2. Zverejnenie informácií

2.1 Všetky údaje na internetových stránkach prevádzkovateľa  majú len informačný charakter. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti uvedených informácií.  Informácie na stránke www.smart.sk sú z časti preberané aj od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, alebo môžu byť neúplné. Prevádzkovateľ stránky neručí za úplnú vecnú správnosť obsahu stránok a vyhradzuje si právo na ich úpravu bez predchádzajúceho upozornenia.
 

2.2. Internetové stránky prevádzkovateľa môžu obsahovať odkazy (linky) na ďalšie internetové stránky, ktoré nie sú súčasťou internetových stránok prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah takýchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu a používania takýchto stránok, vrátane inej zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah internetových stránok poskytovaných treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu. Odkazy (linky) sú uvádzané výlučne z dôvodu komplexnosti informácií poskytovaných užívateľovi internetových stránok prevádzkovateľa.

2.3. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nesúhlasí bez predchádzajúceho písomného súhlasu s použitím internetových stránok www.smart.sk ani akejkoľvek ich časti, ani ďalších kontaktných údajov ako sú e-mailové adresy prevádzkovateľa, alebo telefónne a faxové čísla na zasielanie dôverných alebo zo zákona utajovaných informácií, ktorých režim zverejňovania je akýmkoľvek spôsobom obmedzený. Tiež si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť s vkladaním prevádzkovaných internetových stránok do rámcov iných internetových stránok. Ktokoľvek by chcel použiť odkaz na internetové stránky prevádzkovateľa, môže tak urobiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.


3. Obmedzenie zodpovednosti

3.1. Žiadna informácia uvedená na internetových stránkach prevádzkovateľa v textovej, alebo grafickej podobe sa nesmie považovať za poskytovanie rád, návodov alebo odporúčaní. Žiadnu informáciu nemožno považovať za základ akéhokoľvek rozhodnutia, alebo následnej činnosti. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť, alebo využívanie informácií uvedených na internetových stránkach, ak dotknutá osoba neobdržala od spoločnosti Smart Computer, spol.s r.o. prehlásenie v písomnej forme o vhodnosti výrobkov, alebo služieb pre konkrétny účel.

3.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona za pravidelné uverejňovanie nových informácií, alebo uvádzanie informácií uvedených na internetových stránkach prevádzkovateľa do súladu so skutočnosťou v reálnom čase. Internetové stránky, ich obsah a akékoľvek služby na nich ponúkané sú poskytované v stave, v akom sa nachádzajú, a v tomto stave sú aj k dispozícii. Prevádzkovateľ nezodpovedá za náhradu škody, ktorá vznikla na základe, alebo v súvislosti s prístupom, využitím alebo nemožnosťou využitia internetových stránok prevádzkovateľa kvôli ich nedostupnosti.
 

3.3. Prevádzkovateľ stránky, spoločnosť Smart Computer, spol.s r.o. nenesie voči inej strane žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných, alebo odkazovaných internetových stránok, nezodpovedá za ušlý zisk, vynaložené náklady, prerušenie činnosti a ďalšie možné škody. Toto všeobecné a úplné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh a povahu.