Odstúpenie od zmluvy

Príloha a nevyhnutná súčasť „Obchodných podmienokpredávajúceho, ktorým je :

Smart Computer, spol. s r.o.
 so sídlom J.C.Hronského 349/11, 960 01 Zvolen, IČO: 31629881, DIČ: 2020476744, IČ DPH: SK2020476744,
so zápisom v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2755/S, s prevádzkou na ul.J.C.Hronského 349/11, 960 01 Zvolen (ďalej len "
predávajúci")

Podmienky odstúpenia od zmluvy sú opísané v "Obchodných podmienkach" predávajúceho - bod 
VI. 

Len kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy                                              
Stiahnuť formulár pre tlač      


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : Smart Computer, spol.s r.o. J.C. Hronského 349/11, 960 01 Zvolen, ( obchod@smart.sk )

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:     ...........................................................

– Dátum prijatia tovaru : ................................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

– Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

– Kúpnu cenu vrátiť poštovou poukážkou : ÁNO / NIE ***

– Kúpnu cenu vrátiť na účet : ÁNO / NIE ***  číslo účtu IBAN  : ...................................................................

– Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

– Dátum ......................................                                                    ***  ( nehodiace sa preškrtnite.)

 

Príloha č. 2  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu Smart Computer, spol.s r.o., J.C.Hronského 349/11, 960 01 Zvolen, obchod@smart.sk.  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali ako prílohu pri prijatí Vašej objednávky e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,  najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Upozornenie : v prípade zasielania tovaru na adresu dodávateľa pri odstúpení od zmluvy prostredníctvom Slovenskej pošty : TU.