HomeCredit splátky

Nákup na splátky Nakupujte na splátky v pohodlí Vášho domova, alebo v našej predajni vo Zvolene.

               AKO NAKUPOVAŤ NA SPLÁTKY ONLINE CEZ HomeCredit


Kalkulačku pre výpočet splátok máte k dispozícii už v detaile produktu (ak je jeho cena min. 40,00 Eur s DPH),


alebo v košíku, ak si vyberiete spôsob platby "HOME CREDIT SPLÁTKY" (pri celkovej cene objednávky min. 40,00 Eur s DPH).


Home Credit platba
Home Credit kalkulačka

Všeobecné podmienky spoločnosti Home Credit

1 PODMIENKY ZÍSKANIA ÚVERU
1.1 ZÁKLADNÉ PODMIENKY ŽIADATEĽA : Nižšie uvedené podmienky platia pre všetky zdroje príjmu klienta.

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • musí mať kontaktnú adresu aj adresu trvalého bydliska na území SR,
 • musí mať 1 platný doklad totožnosti:
  - občan SR musí mať vždy platný občiansky preukaz
  - občan iného štátu musí mať platný doklad o trvalom pobyte na území SR,
 • musí mať príjem minimálne 205 € čistého mesačne,
 • musí mať existujúci telefonický kontakt (priamo na klienta/pevná linka na jeho domácnosť, nie je možné uvádzať telefón na rodinného príslušníka, suseda a pod.),
 • nesmie byť v aktuálnom omeškaní so splácaním skôr poskytnutých úverov.
 • v prípade, že úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta, môže byť vyžadovaný druhý doklad totožnosti a výpis z bežného (bankového účtu)


1.2 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU ZAMESTNANEC

 • sídlo zamestnávateľa môže byť v SR aj v inom štáte
 • klient so zdrojom príjmu „Zamestnanec“ musí pracovať kontinuálne po dobu posledných 3 mesiacov (počíta sa aj doba zamestnania v predchádzajúcom zamestnaní) a nesmie byť vo výpovednej lehote
 • klient do žiadosti o úver musí uviesť údaje o svojom zamestnávateľovi – jeho názov a adresu a telefón do zamestnania (ak zamestnávateľ nemá pevnou linku, je prípustné aj mobilné telefónne číslo. V prípade, že má zamestnávateľ externú mzdovú účtovníčku je akceptovateľné telefónne číslo registrované na účtovníčku.)


1.3 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU PODNIKATEĽ – FYZICKÁ OSOBA/SLOBODNÉ POVOLANIE

 • podnikateľ môže podnikať/vykonávať slobodné povolanie v SR aj v inom štáte
 • klient musí podnikať/vykonávať slobodné povolanie min. 3 mesiace (zmluva sa vždy vystavuje na rodné číslo klienta, nie je možné ju vystaviť na IČO)
 • ak klient podniká v inom štáte, dokladá pri posúdení úveru aj Živnostenský list alebo jeho ekvivalent preukazujúci oprávnenosť k podnikaniu v danej krajine
 • klient do žiadosti o úver musí uviesť telefón (pevná/mobil) – môže byť rovnaký mobil ako kontakt na klienta
 • medzi slobodné povolanie patrí napr. advokát, umelec, architekt, audítor, daňový poradca, lekár, profesionálny športovec, poisťovací agent... v prípade, že nie sú v zamestnaneckom pomere
 • osoba vykonávajúca slobodné povolanie nemá IČO, má DIČ a podáva daňové priznanie


1.4 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM PRÍJMU DÔCHODCA

 • v prípade dôchodku akceptujeme starobný dôchodok, invalidný dôchodok a výsluhu (ak ide o dôchodcu, ktorý poberá dôchodok a súčasne taktiež pracuje, môžeme akceptovať obidva príjmy)
 • vdovský / vdovecký dôchodok akceptujeme iba u klienta - žiadateľa, ktorý poberá starobný dôchodok


1.5 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTA SO ZDROJOM OSOBNÝ ASISTENT

 • jedná sa o osobu, ktorá nie je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, neposkytuje túto službu ako podnikateľ a nemôže sa jednať o rodiča, ktorý sa stará o vlastné neplnoleté dieťa, nesmie sa jednať o náhradného rodiča určeného súdom ani o profesionálneho rodiča
 • osobný asistent je povinný s osobou, ktorej poskytuje pomoc, uzavrieť formálnu písomnú zmluvu o poskytnutí pomoci
 • úhradu za poskytnutú pomoc hradí osobnému asistentovi zdravotne znevýhodnená osoba zo svojho príspevku na starostlivosť a to bezhotovostne na asistentov osobný účet
 • zadáva sa ako zdroj príjmu „iný“, a následne je nutné kontaktovať Oddelenie Schvaľovania pre individuálne posúdenie


1.6 ĎALŠIE PODMIENKY PRE KLIENTOV S OSTATNÝMI ZDROJMI PRÍJMU

 • PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ
  ako príjem je možné akceptovať odmenu pestúna
  - ak pestún poberá aj Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, je možné jeho výšku pripočítať k odmene pestúna, výšku príspevku je nutné doložiť
  - žiadosť sa zadáva pod zdrojom príjmu „zamestnanec“ a do kolónky zamestnávateľ sa uvádza „Úrad práce – pestúnska starostlivosť“ s kontaktnými údajmi úradu vyplácajúceho dávku 
 • MATERSKÁ/RODIČOVSKÁ DOVOLENKA
  tento zdroj príjmu ako hlavný príjem neakceptujeme 
 • PRÍJEM Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI/DLHODOBÁ RENTA Z PENZÍJNEHO/INVESTIČNÉHO POISTENIA/PRÍJEM ZO ZISKU SPOLOČNOSTI

          - žiadosť sa zadáva pod zdrojom príjmu „iný“
          - je nutné kontaktovať Oddelenie Schvaľovania s požiadavkou na individuálne posúdenie 


1.7 KLIENT S VIACERÝMI ZDROJMI PRÍJMU

 • ak má klient viac zdrojov príjmu (napr. je dôchodca a súčasne je aj zamestnaný) a súčet všetkých svojich príjmov uvádza do žiadosti o úver, je nutné, aby všetky svoje zdroje príjmu doložil dokladmi, ktoré sú uvedené v kapitole 1.2 Potrebné doklady.
 • do formulára zmluvy – časť „Zamestnanie klienta“ potom budú vyplnené údaje o tom zdroji príjmu, ktorý je najvyšší zo všetkých uvádzaných zdrojov príjmu, okrem prípadov, kedy je klient aj dôchodcom – v tom prípade sa vždy vypĺňa zdroj príjmu dôchodca. V kolónke „Mesačný príjem/Základ dane“ potom bude uvedená suma všetkých klientových príjmov. 


2 POTREBNÉ DOKLADY

2.1 ZÁKLADNÉ DOKLADY BEZ OHĽADU NA ZDROJ PRÍJMU A TYP KLIENTA

Bez ohľadu na zdroj príjmu musí žiadateľ o úver predložiť doklad totožnosti.

 • občan SR dokladá vždy platný občiansky preukaz (ďalej len OP).    
  Neakceptujeme:   
  - o
  bčiansky preukaz s ustrihnutým rohom
  - potvrdenie o občianskom preukaze vydané Políciou SR, poprípade obecným úradom obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo matričným úradom, ktorému bola ohlásená strata, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie občianskeho preukazu
 • občan iného štátu dokladá vždy platný doklad o trvalom pobyte na území SR s pobytom platným aspoň nasledujúcich 6 mesiacov od spísania žiadosti.

Spoločnosť môže vyzvať klienta k doloženiu ďalších potrebných dokladov :  druhý doklad totožnosti
- v prípade, že klient nie je AML overený a úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta
- ako druhý doklad totožnosti je akceptovateľný vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný pas, rodný list
- mimo rodný list sa akceptujú doklady vydané niektorou z krajín EÚ, prípadne z krajín Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia
- rodný list akceptujeme iba u občanov ČR a SR 

 • výpis z bežného (bankového) účtu

- v prípade, že klient nie je AML overený a úver môže byť zjednávaný bez fyzickej účasti klienta
- v prípade, že výpis nahradzuje potvrdenie o výške príjmu, klient musí preukázať príjem za posledné tri mesiace (tzn. dokladá posledné tri výpisy z bežného účtu), výnimkou sú príjmy trvalého charakteru: dôchodok, pestún, kedy stačí doložiť výpis za posledný mesiac
-
 povolené formy výpisu: kópia/scan bežného papierového výpisu, elektronický výpis, prehľad transakcií, screenshot alebo náhľad výpisu z účtu alebo prehľadu transakcií z elektronického výpisu z mobilu alebo počítača
- ďalšie obmedzenie náležitostí je vymedzené podľa účelu, pre ktorý je výpis doložený
- v prípade súbehu účelov AML a doloženia príjmu, musí výpis v danom parametre spĺňať podmienku viac obmedzujúcu

 • doklad preukazujúci príjem klienta – viď. kapitola 2.2 

Číslo účtu v žiadosti, na ktorý klient požaduje vyplatiť prostriedky z úveru od Home Credit Slovakia, a.s. musí byť vždy na klienta.

Parametre výpisu z bežného účtu pre potreby AML overenia :
-
 výpis musí byť vedený na meno žiadateľa o úver,
- číslo účtu na výpise sa musí zhodovať s číslom účtu na žiadosti o úver
- výpis z bežného účtu pre potreby AML overenia môže byť nahradený zmluvou o založení účtu alebo o potvrdením o vedení účtu, ktoré obsahujú mimo iné identifikátory klienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa)
- výpis môže byť len mesačný alebo štvrťročný a nesmie byť starší ako 3 mesiace

Parametre výpisu z bežného účtu pre potreby doloženia príjmu klienta:
-
 výpis musí byť vedený na meno žiadateľa o úver
- ak klient nemá svoj vlastný účet, je možné ako alternatívu tohto dokladu akceptovať aj účet vedený na manžela/manželku a to za predpokladu:

 • k účtu má žiadateľ dispozičné právo a rodinný stav žiadateľa je ženatý/vydatá,
 • priezvisko žiadateľa musí byť zhodné s priezviskom uvedeným na výpise,
 • pokiaľ je na výpise iné priezvisko ako na žiadosti a v OP (myslené neaktuálne) – klient musí doložiť nad rámec štandardnej dokladovosti doklad preukazujúci dôvod zmeny (sobášny list, rozvodový list)

- výpisy musia byť za posledné 3 mesiace (počnúc aktuálnym alebo bezprostredne predchádzajúcim mesiacom od mesiaca posúdenia podľa dostupnosti), môže sa jednať o jeden štvrťročný výpis
- výpis musí obsahovať identifikátory klienta: meno a priezvisko + číslo účtu
- výpis musí obsahovať jednoznačne identifikovateľný príjem klienta (identifikačnými údajmi sú bežne meno klienta, dátum narodenia, rodné číslo, názov zamestnávateľa)
- môže sa jednať len o výpis 1.transakcie predstavujúcej príjem za každý mesiac za predpokladu, že výpis obsahuje hlavičku s celým menom a účtom klienta

V niektorých prípadoch môže byť zo strany Oddelenia Schvaľovania vyžiadaná po klientovi alebo predajcovi kópia občianskeho preukazu/povolenia na trvalý pobyt nad rámec základných podmienok dokladovosti.

 

2.2 DOKLADY PREUKAZUJÚCE PRÍJEM KLIENTA

 • ZDROJ PRÍJMU „ZAMESTNANEC“

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – zamestnanec predkladá jeden z týchto dokladov:

Potvrdenie o výške príjmu (ďalej len „PoVP“):
-
 aktuálne formuláre PoVP sú k stiahnutiu na stránkach https://www.homecredit.sk/ v sekcii Dokumenty na stiahnutie/Formuláre
- spoločnosť akceptuje aj potvrdenie o výške príjmu na iných než vlastných formulároch, pokiaľ taký formulár obsahuje rovnaké náležitosti ako formulár HCS.
- od dátumu potvrdenia zamestnávateľom a od dátumu podpisu klienta, do dátumu predloženia dokumentu spoločnosti, nesmie uplynúť viac ako 30 dní.
- meno, priezvisko, RČ a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),
- dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 30 dní,
- doklad musí mať pečiatku a podpis mzdovej účtovníčky, prípadne oprávnenej osoby (v prípade, že o úver žiada mzdová účtovníčka, je potrebné, aby Potvrdenie o výške príjmu bolo potvrdené jej nadriadenou alebo oprávnenou osobou). Pre akceptáciu potvrdenia externej účtovníčky je potrebné, aby pečiatka na Potvrdení o výške príjmu bola zhodná s údajmi zamestnávateľa daného klienta,

Výplatná páska:
-
 je nutné doložiť aktuálne výplatné pásky za posledné 3 mesiace. Náležitosti výplatnej pásky:
- identifikátory zamestnanca
- údaje o jednotlivých zložkách mzdy vrátane dovolenky
- údaje o zrážkach zo mzdy, t.j. poistenie, príspevky zamestnanca na stravovanie, výživné, či iné zrážky
- obdobie, za ktoré je výplatná páska vydaná

Klient, ktorý je v skúšobnej dobe, musí tiež doložiť kópiu aktuálnej pracovnej zmluvy.

Klient zamestnaný vo firme, ktorú vlastní rodinný príslušník predkladá:
- potvrdenie o výške príjmu potvrdené účtovníkom. Spoločnosť neakceptuje potvrdenie potvrdené majiteľom firmy, ktorý je rodinným príslušníkom klienta.

Ak by bol účtovník súčasne aj rodinný príslušník (rovnaké priezvisko, adresa alebo iné znaky), potom klient ako v iných prípadoch, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, musí doložiť výpisy z bankového účtu na svoje meno za posledné 3 mesiace s viditeľným pravidelným príjmom. Tento príjem musí byť jednoznačne identifikovateľný ako odchádzajúca platba od zamestnávateľa.
 

 • ZDROJ PRÍJMU „ZAHRANIČNÝ ZAMESTNANEC“

Klient zamestnaný u zahraničného zamestnávateľa dokladá:
- kópiu pracovnej zmluvy
- 3 posledné, po sebe idúce, výplatné pásky alebo 3 posledné mesačné (prípadne posledný štvrťročný) výpisy z bankového účtu, na ktorý je vyplácaná mzda.
 

 • ZDROJ PRÍJMU „PODNIKATEĽ – FYZICKÁ OSOBA“ a „SLOBODNÉ POVOLANIE“

Klient so zdrojom príjmu podnikateľ – fyzická osoba a slobodné povolanie dokladá:
- kópiu daňového priznania za minulé zúčtovacie obdobie (s pečiatkou o podaní na Daňovom úrade) alebo kópiu daňového priznania aj bez pečiatky, ak klient zároveň doložil Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, na ktorom je pečiatka Daňového úradu alebo samotné Potvrdenie o podaní daňového priznania potvrdené Daňovým úradom
- dokumenty musia byť kompletné, tj. vrátane príloh a aktuálne
- do 1.4. musí klient predložiť daňové priznanie za predminulý kalendárny rok,
- do 1.7. môže klient predložiť daňové priznanie za predminulé obdobie v prípade, že podáva daňové priznanie cez daňového poradcu. Okrem daňového priznania je klient povinný predložiť potvrdenie Daňového úradu o prijatí plnej moci daňového poradcu s overenými podpismi vždy s originálnou pečiatkou Daňového úradu,
- od 1.7. predkladá klient vždy daňové priznanie za minulé zúčtovacie obdobie,
- daňové priznanie musí obsahovať originál pečiatku Daňového úradu o prijatí daňového priznania (na prednej strane v hornej polovici formulára),
- je možné akceptovať aj daňové priznanie podané elektronickou formou: subjekt musí vždy dodať kópiu daňového priznania, ktorá nie je potvrdená finančným úradom a k tomu zodpovedajúcu tlač výsledku odoslania dokumentu s identifikátormi subjektu
- v prípade, že klient podal daňové priznanie na pošte a nie je na ňom pečiatka daňového úradu, musí predložiť spolu s daňovým priznaním:

 • podací lístok zo Slovenskej pošty,
 • doklad o zaplatení dane zo Slovenskej pošty (ústrižok poštovej poukážky),
 • ďalej musíte skontrolovať dátumy podania priznania na Slovenskej pošte (dátum je uvedený na podacom lístku a musí zodpovedať dátumu, do ktorého musí byť priznanie odovzdané),
 • zaplatenú čiastku uvedenú na doklade o zaplatení dane zhodnú s čiastkou uvedenou v daňovom priznaní typ A na strane 4, na daňovom priznaní typ B na strane 9
 • stanovenie príjmu z podnikania na základe daňového priznania typ B: 1/12 čiastky uvedenej v riadku 72 mínus riadok 120

- aktuálne vzory daňových priznaní sú k stiahnutiu na stránkach https://www.financnasprava.sk
- ako alternatívny doklad k daňovému priznaniu akceptujeme aj Potvrdenie o výške daňovej povinnosti

- klient musí okrem daňového priznania/potvrdenia o podaní daňového priznania doložiť aj doklady preukazujúce príjem a aktivitu subjektu za posledné 3 mesiace:

 • 3 výpisy z bankového účtu s viditeľnými kreditnými transakciami od odoberateľov služieb/tovaru
 • 3 mesačné priznania k DPH v prípade mesačného platiteľa alebo priznanie k DPH za posledný štvrťrok
 • ďalšie možnosti: tržby vytlačené z elektronickej pokladne, peňažný denník, faktúry, príjmové doklady

 

Výpis z bankového účtu ako alternatívny doklad o príjme pre podnikateľa/slobodné povolanie:
-
 len pokiaľ podnikateľ nemohol podať daňové priznanie z dôvodu krátkej doby podnikania alebo termínu začiatku podnikania
- výpis musí obsahovať identifikátory klienta: meno a priezvisko + číslo účtu, a ďalej obsahuje štandardné náležitosti ako transakcia, údaje o transakcii a obdobie, za ktoré sú transakcie realizované
- jedná sa o kópiu papierového výpisu z bankového účtu, opis (kópiu) elektronického výpisu
- výpisy pre účely dokladania príjmu podnikateľa musia byť kompletné za posledné 3 mesiace
- započítateľný príjem: súčet kreditných transakcií z výpisu od odberateľov služieb /tovaru klienta za posledné 3 mesiace

Spoločnosť Home Credit Slovakia si môže pri zdroji príjmu Slobodné povolanie v prípade nejasností vyžiadať dodatočné doklady ako je napr. doklad z príslušnej komory vykonávať profesiu.
 

 • ZDROJ PRÍJMU „DÔCHODCA“

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – dôchodca predkladá:
- kópiu dôchodkového výmeru/výmeru výsluhového príspevku, prípadne oznámenie o zmene výšky vyplácaného dôchodku alebo potvrdenie o výplate dôchodku.
- meno, priezvisko klienta a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),
- dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 2 roky,
- doklad musí obsahovať pečiatku Sociálnej poisťovne
 

 • ZDROJ PRÍJMU „PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ“

Ak nie je príjem uvedený na výpise z účtu, klient – pestúnska starostlivosť predkladá:
- kópiu Rozhodnutia o priznaní odmeny pestúna/o priznaní príspevku náhradnému rodičovi:
- rozhodnutie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- do príjmu pestúna nie je možné započítavať iné dávky pestúnskej starostlivosti, napr. príspevok na úhradu potrieb dieťaťa, príspevok pri prevzatí dieťaťa, príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla, príspevok pri ukončení pestúnskej starostlivosti
- meno, priezvisko klienta a adresu podľa OP (alebo u cudzincov podľa povolenia k pobytu),
- dátum vystavenia dokladu – nesmie byť starší ako 2 roky,
- doklad musí obsahovať pečiatku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

 • ZDROJ PRÍJMU „OSOBNÝ ASISTENT“

Klient so zdrojom príjmu osobný asistent dokladá:
- zmluvu o poskytnutí pomoci
- výpisy z účtu za posledné 3 mesiace, na ktorých je identifikovateľný príjem